کوپن استیکر توییجین و موییجین

  1. اولین خرید ۱۰ درصد تخفیف
  2. خرید از دسته بندیهای مختلف (۴دسته بندی و بیشتر ) ۲۰ درصد تخفیف